Vi samarbejder med

Naturmælk

Mælken leveres til det selvstændige økologiske mejeri Naturmælk.

Friland

Kødet sælges
gennem Friland.

Skærtoft Mølle

Gødning byttes for foder til gavn for begge parter.

Vores historie

Ca. 1800 Efter udflytningen af ejendomme fra landsbyen Skelde, blev nogle enkelte jordlodder frastykket. Der blev forsøgt teglværksdrift i nogle år i området.
1816 Teglværksdriften bliver opgivet, og Jacob Iversen køber 1 tønde (tdr) land (5.000 m2).
1819 Yderligere 3 tdr. land bliver tilkøbt og den første del af stuehuset bygges.
???? Jacob Iversens datter, Cathrine Marie, arver ejendommen. Hun er gift to gange - sidst med Jens Iversen.
???? Deres søn, Frederik Iversen, overtager ejendommen. Han gifter sig med Jørgen Lehmanns søster. De får ingen børn sammen, og da hun dør i 1886, bytter Frederik Iversen ejendom med sin nevø - Nicolai Lehmann (Jørgen Lehmanns søn - Frodes oldefar).
1/4 1910 Overtager Nicolai Lehmanns søn, Jørgen, gården. Samme år bliver han gift med Helene med hvem han får ti børn. To børn er dødfødte og en dør som treårig.
1910 Den ældste del af de eksisterende staldbygninger bygges.
1/10 1955 Gården købes af sønnen Rudi, som bliver gift med Erna. De får tre børn: Hans, Frode og Lone. Der er 13.2 hektar (ha) til gården (= 26.4 tdr. land). På gården er der ni køer samt nogle søer og slagtesvin.
1/7 1981 Frode overtager gården efter Rudis pludselige død den 16/4 1981. Der er nu 25 ha til gården, 22 køer, 8 søer og 100 slagtesvin.
26/2 1983 Frode bliver gift med Gitte, og de får tre børn: Jesper i 1985, Tina i 1987 og Rasmus i 1989. De er nu sjette generation på gården.
1983 Svinene bliver sat ud og besætningen udvidet til 40 malkekøer.
1985 - 1989 Stuehuset moderniseres.
1992 Der tilkøbes 20 ha og mælkekvote fra naboejendommen. Der bygges løsdriftsstald til 80 køer, malke- og kalvestald. Der er nu i alt 45 ha til gården.
1994 - 1995 Gården omlægges til økologisk drift. Der forpagtes mere jord for at kunne producere nok foder til dyrene.
1997 En offentlig sti bliver etableret rundt på gårdens marker. Sporet ved Stensigmose fik i 1998 tildelt Sønderjyllands Amts naturpris.
2000 Plantning af 0,7 ha med frugttræer påbegyndes.
2001 Plantningen færdiggøres, og der indkøbes fem bifamilier.
2003 Ejendommen Skeldebro 8 købes med 19 ha og yderligere 27,5 ha forpagtes. I alt drives omkring 170 ha.
2004 Stalden på Skeldebro 8 bliver lavet om til ungdyr (kvier) i stedet for grise. Ejendommen Skeldebro 11 (Mølskov) købes med 9 ha.
2005 Huset på Mølskov sættes i stand og udlejning af to ferielejligheder påbegyndes. Hjemme udvides besætningen til 100 malkekøer og der drives omkring 140 ha. Familien medvirker i en tv-reklame for Arlas nye tiltag: Harmonie Egnsmælk.
2006 Laden på Skeldebro 8 brænder den 27. juli, hvilket giver mulighed for ombygning af kostalden hjemme i 2007. Den gamle del af stalden på Mølskov rives ned i december.
2007 1. januar skiftes mejeri fra Arla til Naturmælk. Kostalden gennemgår en ombygning i løbet af sommeren.
2008 Mange småreparationer og renoveringer bliver færdiggjort på ejendommen.
2009 Frode bliver valgt til formand for bestyrelsen i det økologiske mejeri Naturmælk.
2010 Cirka 1.600 besøgende ser køerne bliver lukket på græs i april.
2012 Nogle af frugttræerne er desværre temmelig ramt af kræft, og de fjernes derfor. I stedet for giver det plads til en lille fold til de mindste kalve. Samme år laves haven en hel del om, så den i dag fremstår mere åben. Der er én elev ansat, Anders Iwang.
2013 Naboejendommen "Gåsbjerg" overtages med 28 hektar. Jorden har været forpagtet i en del år, og Stensigmose har nu et jordtilliggende 117 ha ejet og yderligere 30 ha forpagtet. Besætningen er oppe på 107 køer. I februar starter Lindy Rudolph som fast medhjælper på ejendommen.
2014 Flere end 3.000 ser med, da køerne bliver lukket ud til økodag i april. Opbevaringskapaciteten til ensilage udvides med 25%, da de eksisterende plansiloer bliver renoveret og forlænget. Endvidere opføres en ny lade på 1.000 m2 til opbevaring af halm, hø og maskiner.
2016 Udlejning af ferielejligheder på Mølskov ophører, fordi ejendommen stykkes ud med 1,1 ha jord og sælges til den ældste søn, Jesper. Ejendommen på Gåsbjerg stykkes ligeledes ud med ca. 1 ha jord og sælges til anden side som et led i en forberedelse til generationsskifte om nogle år.